ENG | SER | MAPA SAJTA
  Pretraga hartija
   
 
GALENIKA BROKER
  Normativna akta
Poslovanje
Prospekti
Ino investiranje
TRŽIŠTE
  Akcije  
Obveznice
Državni zapisi
NAJČEŠĆA PITANJA
LINKOVI
POZIV AKCIONARIMA
KONTAKT

Poverenje.

U Galenici broker verujemo da je naš uspeh neraskidivo vezan sa uspehom naših klijenata. Odnos baziran na poverenju predstavlja garant našeg i uspeha naših klijenata. želimo svakim danom potvrditi to poverenje.Dokaz za to su klijenti koji nam vea više od jedne decenije ukazuju svoje poverenje.

Klijenti.

U Galenici broker verujemo da je naš uspeh neraskidivo vezan sa uspehom naših klijenata. Odnos baziran na poverenju predstavlja garant našeg i uspeha naših klijenata. želimo svakim danom potvrditi to poverenje.Dokaz za to su klijenti koji nam vea više od jedne decenije ukazuju svoje poverenje.

Moj portfelj

Virutelni portfelj omoguauje praaenje vaših realizovanih i nerealizovanih naloga, stanje na Vašem portfoliu, analizu kao i uporednu analizu pojedinih kompanija
U koliko nemate otvoren nalog, zamolite Vašeg brokera da Vam omogući pristup. Ukoliko već posedujete korisničko ime i lozinku, ulogujte se ovde.
Ako želite da koristite i dalje stari porfelj možete se ulogovati sa desne strane.

Login

Dana 22.01.2009. Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o opštim uslovima za emisiju i prodaju kratkoroč¨nih dr˛avnih hartija od vrednosti na primarnom tr˛ištu (Sl. Glasnik br. 6 od 26.01.2009. godine) č¨ime su stvoreni uslovi za kupovinu dr˛avnih zapisa od strane svih domaćih investitora – pravnih i fizič¨kih lica.

Dr˛avne hartije se prodaju na primarnom tr˛ištu putem aukcija organizovanih od strane Trezora. Dr˛avne hartije mogu kupovati sva domaća pravna i fizič¨ka lica, preko ovlašćenih uč¨esnika.

Saglasno Ugovoru o posredovanju u trgovini dr˛avnim zapisima, koji bi svaki klijent zainteresovan za ove hartije sklopio sa BDD Galenika Broker a.d, predvidjeno je da klijent sredstva namenjena kupovini dr˛avnih zapisa prenese na rač¨un BDD Galenika Broker dan pre odr˛avanja aukcije. U sluč¨aju da klijent realizuje nalog, brokersko-dilersko društvo vrši uplatu na dan trgovanja po terminskom planu Uprave za trezor. U sluč¨aju da se klijentov nalog kupovine ne realizuje, BDD Galenika Brokrer klijentu vraća deponovana sredstva odmah po završetku aukcije, umanjeno za troškove platnog prometa.

Ovlašćeni uč¨esnici mogu da uč¨estvuju sa konkurentnim ili nekonkurentnim ponudama. Konkurentni nalozi za trgovanje su nalozi za kupovinu dr˛avnih hartija koji sadr˛e podatke o količ¨ini i ceni po kojoj ovlašćeni uč¨esnik ˛eli da kupi dr˛avne hartije, a nekonkurentni nalozi za trgovanje su nalozi za kupovinu dr˛avnih hartija koji sadr˛e samo podatke o količ¨ini hartija koje uč¨esnik ˛eli da kupi, bez navođenja cene. Cena po kojoj se vrši isplata nekonkurentnih naloga utvrđuje se na kraju aukcije.

Procedura utvrdjivanja cene je sledeća: Trezor sa dostavljenim nalozima za kupovinu postupa na sledeći nač¨in:
1) klasifikuje ih prvo na konkurentne i nekonkurentne naloge;
2) rezerviše iznos od obima emisije za nekonkurentne naloge, i to najviše za 20% od ukupnog obima emisije;
3) u proceduru otkrivanja izvršne cene uvode se samo konkurentni nalozi;
4) konkurentni nalozi se rangiraju u skladu sa visinom ponuđene diskontne stope, poč¨evši od najni˛e ka najvišoj diskontnoj stopi.

U postupku rangiranja naloga, a imajući u vidu broj komada dr˛avnih hartija koje se emituju i ponuđene diskontne stope, utvrđuje se izvršna diskontna stopa dr˛avnih hartija. Svi ispostavljeni nalozi za kupovinu koji sadr˛e diskontnu stopu višu od izvršne diskontne stope, odbacuju se.

U sluč¨aju kada se aukcija dr˛avnih hartija vrši po jedinstvenoj diskontnoj stopi, svi prihvaćeni nalozi se izvršavaju po istoj stopi, tj. po najvišoj prihvaćenoj stopi.

U postupku prihvatanja ispostavljenih naloga primenjuje se prioritet tra˛ene količ¨ine naloga. Ukoliko dva ili više naloga imaju istu tra˛enu količ¨inu primenjuje se vremenski prioritet, odnosno kriterijum vremena pristizanja naloga. Ovo pravilo odnosi se na obe metode prodaje dr˛avnih hartija. Ukoliko je tra˛ena količ¨ina nekonkurentnih naloga veća od 20% od ukupnog obima emisije, raspoređivanje rezervisanog iznosa vrši se srazmerno uč¨ešću vrednosti svakog pojedinač¨nog nekonkurentnog naloga u ukupnoj vrednosti podnetih nekonkurentnih naloga. Ukoliko je tra˛ena količ¨ina nekonkurentnih naloga manja od 20% od ukupnog obima emisije, svi nekonkurentni nalozi se u celosti realizuju, a preostali iznos se pridru˛uje iznosu predviđenom za konkurentne naloge. Nekonkurentni nalozi se realizuju po izvršnoj diskontnoj stopi, u sluč¨aju kada se aukcija vrši po uniformnoj diskontnoj stopi, odnosno po proseč¨noj ponderisanoj diskontnoj stopi, u sluč¨aju kad se aukcija vrši po višestrukoj diskontnoj stopi.

Saldiranje na novč¨anim rač¨unima i rač¨unima hartija od vrednosti vrši se na dan aukcije dr˛avnih hartija.

Dr˛avni zapisi imaju roč¨nost saglasno javnom pozivu, u ovom sluč¨aju tri meseca, s tim što Trezor mo˛e vršiti otkup dr˛avnih hartija pre roka njihovog dospeća, ukoliko je takva mogućnost predviđena u aktu o emisiji dr˛avnih hartija. O otkupu dr˛avnih hartija odluč¨uje Vlada, odnosno ministar finansija ili lice koje on ovlasti.

Saglasno Pravilniku o tarifi BDD Galenika Broker a.d, iznos provizije za brokerske poslove prilikom posredovanja u trgovanju dr˛avnim zapisima je 1% od tr˛išne vrednosti transakcije.

 

 

 

INFORMACIJA O PRODAJI DRˇAVNIH ZAPISA PUTEM PLATFORME UPRAVE ZA TREZOR

Galenika broker
Masarikov trg 8a, Zemun - Beograd
tel: 011 3162-260, 3161-666, 3076-046
fax: 011 2196-572

Internet
www.galenikabroker.co.rs
Email:
company@galenikabroker.co.rs

Mobile
wap.galenikabroker.co.rs

Developed by MMK